Comptes Rendus

9 results

Hong-Bo Shao; Li-Ye Chu; Cheruth Abdul Jaleel; Chang-Xing Zhao

Comptes Rendus. Biologies, Volume 331 (2008) no. 3 p. 215-225


Chang-Xing Zhao; Ling-Yu Guo; Cheruth Abdul Jaleel; Hong-Bo Shao; Hong-Bing Yang

Comptes Rendus. Biologies, Volume 331 (2008) no. 8 p. 579-586


Hong-bo Shao; Li-ye Chu; Ming-an Shao; Cheruth Abdul Jaleel; Mi Hong-mei

Comptes Rendus. Biologies, Volume 331 (2008) no. 6 p. 433-441


Paramasivam Manivannan; Cheruth Abdul Jaleel; Ramamurthy Somasundaram; Rajaram Panneerselvam

Comptes Rendus. Biologies, Volume 331 (2008) no. 6 p. 418-425


Gayatri R. Nambiar; Kalathil Raveendran; Zhao Changxing; Cheruth Abdul Jaleel

Comptes Rendus. Biologies, Volume 331 (2008) no. 6 p. 475-480


Cheruth Abdul Jaleel; Ragupathi Gopi; Paramasivam Manivannan; Muthiah Gomathinayagam; Shao Hong-Bo; Chang-Xing Zhao; Rajaram Panneerselvam

Comptes Rendus. Biologies, Volume 331 (2008) no. 11 p. 844-852


Gayatri R. Nambiar; Cheruth Abdul Jaleel; Kalathil Raveendran

Comptes Rendus. Biologies, Volume 331 (2008) no. 4 p. 294-297


Cheruth Abdul Jaleel; Ragupathi Gopi; Beemarao Sankar; Muthiah Gomathinayagam; Rajaram Panneerselvam

Comptes Rendus. Biologies, Volume 331 (2008) no. 1 p. 42-47


Cheruth Abdul Jaleel; Ragupathi Gopi; Rajaram Panneerselvam

Comptes Rendus. Biologies, Volume 331 (2008) no. 4 p. 272-277