Comptes Rendus

2 results

Ming Sun; Chenglin Zhang; XinQuan Zhang; Yan Fan; Kaixin Fu; Wendan Wu; Shiqie Bai; Jianbo Zhang; Yan Peng; Linkai Huang; Yanhong Yan; Xiao Ma

Comptes Rendus. Biologies, Volume 340 (2017) no. 3 p. 145-155


Zhi-Hui Guo; Kai-Xin Fu; Xin-Quan Zhang; Cheng-Lin Zhang; Ming Sun; Ting Huang; Yan Peng; Lin-Kai Huang; Yan-Hong Yan; Xiao Ma

Comptes Rendus. Biologies, Volume 339 (2016) no. 2 p. 60-67