Comptes Rendus

9 results

Minlan Gao; Yijing Jia; Shiyi Lv; Sanbao Dong; Manxue Wang; Shidong Zhu; Jie Zhang; Gang Chen

Comptes Rendus. Chimie, Volume 24 (2021) no. 1 p. 11-20


Liwa Ma; Furong Zhao; Jianqing Zhang; Guoyan Ma; Yifei Zhao; Jie Zhang; Gang Chen

Comptes Rendus. Chimie, Volume 24 (2021) no. 1 p. 61-68


Zhichao Zhou; Wangyuan Zhang; Futian Zhang; Xuanming Zhang; Sanbao Dong; Jie Zhang; Chen Gang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 24 (2021) no. 1 p. 83-89


Minlan Gao; Gang Chen; Yun Bai; Rongjun Zhang; Jie Zhang; Shidong Zhu; Zhifang Zhang; Sanbao Dong

Comptes Rendus. Chimie, Volume 23 (2020) no. 9 p. 551-561


Minlan Gao; Jie Zhang; Qiaona Liu; Jinling Li; Rongjun Zhang; Gang Chen

Comptes Rendus. Chimie, Volume 22 (2019) no. 5 p. 355-362


Gang Chen; Jiao Yan; Qiaona Liu; Jie Zhang; Hong Li; Jinling Li; Chengtun Qu; Yongming Zhang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 22 (2019) no. 4 p. 277-282


Gang Chen; Jiao Lin; Jie Zhang; Ya Wu; Xuefan Gu; Xiaojiang Hao; Yu Zhang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 21 (2018) no. 5 p. 471-474


Ying Tang; Qitong Cheng; Hui CaO; Li Zhang; Jie Zhang; Huafeng Li

Comptes Rendus. Chimie, Volume 18 (2015) no. 12 p. 1328-1334


Jie Zhang; Xigeng Zhou

Comptes Rendus. Chimie, Volume 13 (2010) no. 6 p. 633-650