Comptes Rendus

6 results

Fedor V. Ryzhkov; Michail N. Elinson; Yuliya E. Ryzhkova; Anatoly N. Vereshchagin; Alexander S. Goloveshkin; Mikhail P. Egorov

Comptes Rendus. Chimie, Volume 23 (2020) no. 2 p. 159-168


Michail N. Elinson; Anatoly N. Vereshchagin; Sergey I. Bobrovsky; Ruslan F. Nasybullin; Alexey I. Ilovaisky; Valentina M. Merkulova

Comptes Rendus. Chimie, Volume 19 (2016) no. 3 p. 293-298


Anatoly N. Vereshchagin; Michail N. Elinson; Fedor V. Ryzhkov; Ruslan F. Nasybullin; Sergey I. Bobrovsky; Alexander S. Goloveshkin; Mikhail P. Egorov

Comptes Rendus. Chimie, Volume 18 (2015) no. 12 p. 1344-1349


Michail N. Elinson; Fedor V. Ryzhkov; Anatoly N. Vereshchagin; Sergey V. Gorbunov; Mikhail P. Egorov

Comptes Rendus. Chimie, Volume 18 (2015) no. 5 p. 540-546