Comptes Rendus

2 results

Qichao Wu; Rongli Jiang; Huaiwen Liu; Xiaojiang Li; Dan Xie

Comptes Rendus. Chimie, Volume 23 (2020) no. 4 p. 279-289


Qichao Wu; Rongli Jiang; Lixue Mu; Senyuan Xu

Comptes Rendus. Chimie, Volume 22 (2019) no. 1 p. 96-102