Comptes Rendus

1 result

Michail N. Elinson; Fedor V. Ryzhkov; Anatoly N. Vereshchagin; Sergey V. Gorbunov; Mikhail P. Egorov

Comptes Rendus. Chimie, Volume 18 (2015) no. 5 p. 540-546