Comptes Rendus

4 results

Cui Wang; Yaquan Wang; Hengbao Chen; Xiao Wang; Hongyao Li; Chao Sun; Liying Sun; Chunyang Fan; Xu Zhang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 22 (2019) no. 1 p. 13-21


Chao Sun; Yaquan Wang; Zhao Wang; Hengbao Chen; Xiao Wang; Hongyao Li; Liying Sun; Chunyang Fan; Cui Wang; Xu Zhang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 21 (2018) no. 1 p. 61-70


Fanjun Meng; Yaquan Wang; Shougui Wang; Xiao Wang; Shuhai Wang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 20 (2017) no. 4 p. 385-394


Xiao Wang; Fanjun Meng; Hengbao Chen; Fei Gao; Yaquan Wang; Xinpeng Han; Chunyang Fan; Chao Sun; Shuhai Wang; Li Wang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 20 (2017) no. 11 p. 1083-1092