Comptes Rendus

1 result

Shuang Zhou; Zhuangchu Luo; Changgui Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 348 (2010) no. 13 p. 753-758