Comptes Rendus

2 results

Ai-Hua Fan; Ming-Tian Li; Jia-Yan Yao; Dan Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) no. 2 p. 129-134


Jia-Yan Yao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 11 p. 699-704