Comptes Rendus

2 results

Jia-Yan Yao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 17 p. 801-806


Zhang Shu; Jia-Yan Yao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 349 (2011) no. 17 p. 947-952