Comptes Rendus

3 results

Jie Xiao

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 354 (2016) no. 2 p. 149-153


Jie Xiao; Ning Zhang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 352 (2014) no. 1 p. 7-11