Comptes Rendus

1 result

Paata Ivanisvili; Nikolay N. Osipov; Dmitriy M. Stolyarov; Vasily I. Vasyunin; Pavel B. Zatitskiy

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 353 (2015) no. 12 p. 1081-1085