Comptes Rendus

2 results

Paata Ivanisvili; Nikolay N. Osipov; Dmitriy M. Stolyarov; Vasily I. Vasyunin; Pavel B. Zatitskiy

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 353 (2015) no. 12 p. 1081-1085


Paata Ivanishvili; Nikolay N. Osipov; Dmitriy M. Stolyarov; Vasily I. Vasyunin; Pavel B. Zatitskiy

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 11 p. 561-564