Comptes Rendus

1 result

Dmitriy M. Stolyarov; Vasily Vasyunin; Pavel Zatitskiy; Ilya Zlotnikov

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 8 p. 671-675