Comptes Rendus

2 results

M. Zuhair Nashed; Qiyu Sun; Wai-Shing Tang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 347 (2009) no. 17 p. 1007-1010


Qiyu Sun

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 340 (2005) no. 8 p. 567-570