Comptes Rendus

1 result

Shaofang Hong; Yuanyuan Luo; Guoyou Qian; Chunlin Wang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 351 (2013) no. 21 p. 781-785