Comptes Rendus

1 result

Yuanyuan Luo; Shaofang Hong; Guoyou Qian; Chunlin Wang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 352 (2014) no. 4 p. 269-272