Comptes Rendus

2 results

Yuanyuan Luo; Shaofang Hong; Guoyou Qian; Chunlin Wang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 352 (2014) no. 4 p. 269-272


Shaofang Hong; Yuanyuan Luo; Guoyou Qian; Chunlin Wang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 351 (2013) no. 21 p. 781-785