Comptes Rendus

1 result

Paata Ivanishvili; Nikolay N. Osipov; Dmitriy M. Stolyarov; Vasily I. Vasyunin; Pavel B. Zatitskiy

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 11 p. 561-564