Comptes Rendus

1 result

Yuta Yaegashi; Hidekazu Yoshioka; Kentaro Tsugihashi; Masayuki Fujihara

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 3 p. 306-315