Comptes Rendus

1 result

Xinmin Cheng; Xiaodan Zhang; Li Zhao; Aideng Deng; Yongqiang Bao; Yong Liu; Yunliang Jiang

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 4 p. 229-233