Comptes Rendus

1 result

Jiangyu Wu; Meimei Feng; Guansheng Han; Benyu Yao; Xiaoyan Ni

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 347 (2019) no. 1 p. 62-89