Comptes Rendus

1 result

Min Yang; Yong Li; Chong Meng; Caixing Fu; Jun Mei; Zhiyu Yang; Ping Sheng

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 343 (2015) no. 12 p. 635-644