Comptes Rendus

1 result

Xiao-lei Hu; Jia-yi Guo; Chuan-bin Sun; Gui-gao Le

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 349 (2021) no. 2 p. 391-413