Comptes Rendus

2 results

Yi Chen; Xiaoning Liu; Gengkai Hu

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 5 p. 273-283


Yuan Zhong; Shijie He; Chunying Dong; Baohua Ji; Gengkai Hu

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 5 p. 334-346