Comptes Rendus

1 result

Tao Zeng; Jian-Fu Shao; Wei-Ya Xu

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 343 (2015) no. 2 p. 121-132