Comptes Rendus

3 results

Xiang Fan; Hang Lin; Hongpeng Lai; Rihong Cao; Jie Liu

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 347 (2019) no. 1 p. 33-48


Jie Liu; Jun Wang

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 346 (2018) no. 1 p. 26-38