Comptes Rendus

2 results

Jiangyu Wu; Guansheng Han; Meimei Feng; Hailing Kong; Bangyong Yu; Luzhen Wang; Yuan Gao

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 347 (2019) no. 6 p. 504-523


Jiangyu Wu; Meimei Feng; Guansheng Han; Benyu Yao; Xiaoyan Ni

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 347 (2019) no. 1 p. 62-89