Comptes Rendus

2 results

Xiang Fan; Hang Lin; Hongpeng Lai; Rihong Cao; Jie Liu

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 347 (2019) no. 1 p. 33-48


Qibin Lin; Ping Cao; Rihong Cao

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 346 (2018) no. 9 p. 833-843