Comptes Rendus

2 results

Hang Lin; Shijie Xie; Rui Yong; Yifan Chen; Shigui Du

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 347 (2019) no. 8 p. 561-575


Hang Lin; Xuran Ding; Rui Yong; Wanzhong Xu; Shigui Du

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 347 (2019) no. 6 p. 477-489