Comptes Rendus

1 result

Jiaxiang Luo; Yihe Xu; Yu Zhong; Jidong Teng; Wen Yao; Lei Hao; Chenlei Kang

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 349 (2021) no. 3 p. 485-499