Comptes Rendus

1 result

Jiangyu Wu; Guansheng Han; Meimei Feng; Hailing Kong; Bangyong Yu; Luzhen Wang; Yuan Gao

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 347 (2019) no. 6 p. 504-523