Comptes Rendus

1 result

Jingru Song; Jianyun Liu; Hansong Ma; Lihong Liang; Yuegaung Wei

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 5 p. 315-325