Comptes Rendus

1 result

Jiong Zhang; Zhan Qu; Weidong Liu; Liankun Wang

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 347 (2019) no. 3 p. 191-206