Comptes Rendus

2 results

Ying-Jing Liu; Gang Li; Zhen-Yu Yin; Christophe Dano; Pierre-Yves Hicher; Xiao-He Xia; Jian-Hua Wang

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 2 p. 85-95


Mingjing Jiang; Zhen-Yu Yin

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 3 p. 189-197