Comptes Rendus

2 results

Marko Štrok; Pascale Anabelle Baya; Holger Hintelmann

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 347 (2015) no. 7 p. 368-376


Zhuhong Wang; Jiubin Chen; Xinbin Feng; Holger Hintelmann; Shengliu Yuan; Hongming Cai; Qiang Huang; Shuxiao Wang; Fengyang Wang

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 347 (2015) no. 7 p. 358-367