Comptes Rendus

2 results

Taniel Danelian; Maria Triantaphyllou; Monique Seyler; Ghazar Galoyan; Arayik Grigoryan; Marc Sosson

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 355 (2023) p. 53-66


Niki Evelpidou; Kosmas Pavlopoulos; Konstantinos Vouvalidis; George Syrides; Maria Triantaphyllou; Anna Karkani; Theodoros Paraschou

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 351 (2019) p. 451-460