Comptes Rendus

1 result

Fusheng Deng; Zhiwei Wang; Liyou Zhang; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 4 p. 345-348