Comptes Rendus

1 result

Xiao Xiong; Quanhua Xu; Zhi Yin

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 353 (2015) no. 8 p. 729-734