Comptes Rendus

4 results

Mingjing Jiang; Jun Liu; Chung Yee Kwok; Zhifu Shen

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 346 (2018) no. 9 p. 815-832


Mingjing Jiang; Jun Liu; Giovanni B. Crosta; Tao Li

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 345 (2017) no. 11 p. 779-796


Mingjing Jiang; Jie He; Jianfeng Wang; Yaping Zhou; Fangyuan Zhu

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 345 (2017) no. 12 p. 868-889


Mingjing Jiang; Zhen-Yu Yin

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 342 (2014) no. 3 p. 189-197