Comptes Rendus

3 results

Dao-Kui Li; Xian-Fang Li

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 344 (2016) no. 8 p. 556-568


Xian-Fang Li; Hua Zhang

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 341 (2013) no. 8 p. 636-645