Comptes Rendus

1 result

Anatoly N. Vereshchagin; Michail N. Elinson; Fedor V. Ryzhkov; Ruslan F. Nasybullin; Sergey I. Bobrovsky; Alexander S. Goloveshkin; Mikhail P. Egorov

Comptes Rendus. Chimie, Volume 18 (2015) no. 12 p. 1344-1349