Comptes Rendus

2 results

Shuang Tao; Zhang Li; Fangling Qin; Shijun Chen; Zhou Rui; Ying Tang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 25 (2022) p. 145-153


Ying Tang; Qitong Cheng; Hui CaO; Li Zhang; Jie Zhang; Huafeng Li

Comptes Rendus. Chimie, Volume 18 (2015) p. 1328-1334