Comptes Rendus

1 result

Yuhong Chen; Qishuai Jiao; Liang Wang; Yawei Hu; Na Sun; Yushuang Shen; Yuhua Wang

Comptes Rendus. Chimie, Volume 16 (2013) no. 9 p. 845-849