Comptes Rendus

2 results

Yue Li; Shiyu Fan; Chao Zhang; Baojun Yang

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 352 (2020) no. 1 p. 103-113


Tie Zhong; Shuo Zhang; Yue Li; Baojun Yang

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 351 (2019) no. 1 p. 10-16