Comptes Rendus

2 results

Bing-Ling Wu; Xiao-Hui Yan

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 360 (2022) no. 1 p. 53-57


Bing-Ling Wu; Yong-Gao Chen

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 356 (2018) no. 2 p. 129-132