Comptes Rendus

2 results

Duo Wang; Min Zheng; Jianping Peng

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 343 (2006) no. 10 p. 657-660


Guoting Chen; Duo Wang; Jiazhong Yang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 336 (2003) no. 4 p. 345-348