Comptes Rendus

2 results

Fusheng Deng; Zhiwei Wang; Liyou Zhang; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 357 (2019) no. 4 p. 345-348


Fusheng Deng; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 7 p. 417-420