Comptes Rendus

1 result

Guohua Li; Xinyu Zhao; Zongqi Ding; Renjin Jiang

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 353 (2015) no. 7 p. 589-593