Comptes Rendus

1 result

Zhuo Liu; Hui Yang; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 360 (2022) no. 11 p. 1205-1212